БИОГРАФИЯ

БИОГРАФИЯ Георги Валентинов ГеоргиевГеорги Валентинов Георгиев

Член на политическа група ГЕРБ (СДС)

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.05.1986 г.

Завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 година. Обучавал се е в курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 година завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London с основни области на специализация търговско право – дружествено право, право на капиталови пазари (секюритизация и деривати, синдикирани заеми, дългово и проектно финансиране) и търговски арбитраж.
През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics and Political Science, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление.

В периода 2013 г. – 2016 г. е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 г. е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 година е бил гост – изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

От 2012 г. до учредяването на „Георгиев и Колев“ през 2018 година е работил като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната – „Георгиев, Тодоров и Ко.“ В това си качество е участвал в сделки по дългово и проектно финансиране с ЕБВР и други кредитни институции за над 50 млн. евро, сливания и придобивания, както и търговски и арбитражни дела и в производства по несъстоятелност за общо над 200 млн. лева. За работата си като ръководител на екип по сделки за кредитно финансиране за над 40 млн. евро и преструктуриране на дълг на корпоративни клиенти за над 250 млн. евро е отличен в една от водещите световни класации за адвокати – International Financial Law Review: https://www.iflr1000.com/Lawyer/Georgi-Georgiev в различни категории през 2017 и 2018 г.

Основните области, в които адв. Георгиев работи, са: дружествено право, търговска несъстоятелност, процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, включително такива по договорни условия за строителство по ФИДИК, корпоративни сливания и придобивания, лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Адв. Георгиев специализира и в областта на обществените поръчки – консултирал е голям брой възложители по Закона за обществените поръчки при изготвянето на документация за процедурите и относно тяхното провеждане, както и български и чуждестранни участници в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки. Опитът му включва и богата процесуална практика пред КЗК и ВАС в производства по оспорване на актове и действия на възложители на обществени поръчки.

МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 – 2023
УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Председател на Комисия по финанси от 2019 – до септември 2021 г.
  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Заместник-председател)

Председател на Столичен общински съвет от 23 септември 2021 г.  – 2023 г.

2024 – Депутат от 50-ото Народно събрание на Република България.

 

***

Georgi Valentinov Georgiev graduated from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2010 with distinction. He studied in courses on English Obligation Law in Cambridge University in 2007 and English Commercial Law in the London School of Economics and Political Science in 2010. In 2012, he completed his Master’s degree in International and Comparative Commercial Law at King’s College London, specializing in company law, capital markets (securitization and derivatives, syndicated loans, debt and project finance) and commercial arbitration. Since 2015 he was part-time assistant professor in Company law and Commercial Law and since 2016 he has been appointed as a full-time assistant professor in the Civil Law Department, teaching Company Law, Commercial Law and Contract Law.  

In 2012, he was selected for consultant for Bulgaria and member of a work group for a research project of the London School of Economics and Political Science, funded by EC, for doing research of the legislature and court practice of member states in the area of corporate governance.

In 2017, he was a guest visiting researcher  at the Commercial Law Centre at Harris Manchester College, University of Oxford. Since 2016 he has been a member of an insolvency work group at the City University, London, and Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, which is conducting international research on insolvency issues in over 30 countries around the world http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

Since May, 2019 he is PhD candidate with his work “The Enterprise Charge”.

Lawyer at Sofia Bar Association since 2013Managing partner of “Georgiev and Kolev” Law Offices since August, 2018.  

 

Publications:

 

1. On the Sale of Shares Owned by a Limited Liability Company without Resolution of the General Assembly under Art. 137(1) item 6 of the Commercial Act, Business Law, issue 4/2010, p.87-97;

 

2. Author of analysis of the Bulgarian legislation in an international comparative study under the topic “Duties and Liability of the Directors of Joint-Stock Companies in EU”, in collaboration with other authors from London School of Economics and Political Science, United Kingdom- Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, LSE Enterprise (2013), p. 69-100 of Appendix A to the Study, available at http://eprints.lse.ac.uk/50438/1/__Libfile_repository_Content_Gerner-Beuerle%2C%20C_Study%20on%20directors%E2%80%99%20duties%20and%20liability%28lsero%29.pdf

 

3. Co-author with Alexander Katzarsky of studies regarding the arbitration proceedings under Bulgarian law in the “International Comparative Legal Guide: International Arbitration” 2013, 2014 and 2016, as well as in the Corporate Governance guide in 2014 and 2017, issued by the Global Legal Group, London, United Kingdom: https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance/corporate-governance-2017/bulgaria.

 

4. “A Comparative Legal View on the “Piercing the Corporate Veil” Doctrine and Other Concepts for Engaging Liability of Third Parties for Companies’ Debts”, Business Law, issue 2/2014, p. 41-62.

 

5. “Is the Suspension of a Registration in the Commercial Register of Proceeding with an Execution of a Commercial Enterprise or a Company Share Pledged under a Special Pledge Admissible?”, Business Law, issue 3/2015, p. 25-44

 

6. “Are Non-Compete Restrictions Provided for in the Management Agreement Valid after its Termination?” Business Law, issue 4/2016, p. 51-68.

 

7. “Historical Development of the Pledge on Company Enterprise”, Business Law, issue 4/2017, p. 51-72.

 

8. Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law,

Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, editors: Aleks Ember and Ina Vishogradska, St. Climent Ohridski University Press, 2018, p.21-32

9. Regarding Some Challenges Regarding Subsequent Charge Over Commercial Enterprise, Business Law, Issue 3, 2018, p. 83-99

10. Legal Characteristics of the Charged Commercial Enterprise, digest with publications from research conference, organized by the Faculty of Law at the University of National and World Economy, October, 2018 – to be printed out.

11. Incorporation of an Enterprise Charge and effects of its Entry In the Respective Registries – in Digest with publications from conference In Memoriam Christian Takov – St. Climent Ohridski University Press – to be printed out;

12. Regarding the Content of the Charged Commercial Enterprise – in Yearbook of 2018 of the Faculty of Law of Sofia University “St. Climent Ohridski”, St. Climent Ohridski University Press, 2019.

13. Methods for Execution Over Charged Enterprise under the Law on Registered Chagres Act, Business LawIssue 2, 2019 г. p. 83-101

14. Co-Author of the Chapter for Bulgaria in the comparative legal study “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, author of the chapter on Bulgarian law, edited by prof. Jason Chuah and Eugenio Vaccario, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law